shipping icon

pickup icon

KPC0160 십전대보탕 SHI QUAN DA BU TANG, 200 GRAM

Login to view price.
SKU: KPC0160
Require Acupuncture License Number For Buying Needles And Herbal Products.

KPC0160 SHI QUAN DA BU TANG, 200 GRAM

INGREDIENTS

 • GINSENG (ROOT) - REN SHEN
 • REHMANNIA (ROOT) - SHU DI HUANG
 • ASTRAGALUS (ROOT) - HUANG QI
 • ATRACTYLODES ALBA (RHIZOME) - BAI ZHU
 • DONG QUAI (ROOT) - DANG GUI
 • WHITE PEONY (ROOT) BAI SHAO
 • CINNAMON (BARK) - ROU GUI
 • SICHUAN LOVAGE (ROOT) - CHUAN XIONG
 • PORIA (FUNGUS) - FU LING
 • LICORICE (ROOT) - ZHI GAN CAO
 • GINGER (RHIZOME) - SHENG JIANG
 • JUJUBE (FRUIT) - DA ZAO

KPC0160 십전대보탕, 200 GRAM

재료

 • 인삼 (근) - Ren Shen
 • 숙지황 (근) - Shu Di Huang
 • 황기 (근) - Huang Qi
 • 백출 (뿌리줄기) - Bai Zhu
 • 당귀 (근) - Dang Gui
 • 백작약 (근) - Bai Shao
 • 계피 (껍질) - Rou Gui
 • 천궁 (근) - Chuan Xiong
 • 복령 (균류) - Fu Ling
 • 감초 (근) - Zhi Gan Cao
 • 생강 (뿌리줄기) - Sheng Jiang
 • 대추 (열매) - Da Zao